Pagina opties

Obdam - Tuindersweijde-Zuid

In het najaar van 2019 heeft het ontwerp-stedenbouwkundig plan voor nieuwbouwplan Tuindersweijde-Zuid ter inzage gelegen. Op het plan zijn diverse reacties gekomen en deze reacties zijn waar mogelijk verwerkt in het concept stedenbouwkundig plan datum 18 mei 2020.

Concept-stedenbouwkundig plan

In samenwerking met projectontwikkelaar Vos’ Obdam bv en onze stedenbouwkundige is er voor het nieuwbouwplan Tuindersweijde-Zuid een concept rapport opgesteld voor het stedenbouwkundig plan. Het plan omvat globaal het gebied ten oosten van de wijken Polderweijde en Meerweijde, tussen de Duinweid en de waterberging.  

Het concept rapport stedenbouwkundig plan beschrijft de analyse van de omgeving waar randvoorwaarden voor het ontwerp uitgehaald worden. Het stedenbouwkundig ontwerp wordt toegelicht met verschillende deelaspecten.

Gang van zaken

Het concept stedenbouwkundig plan wordt voorgelegd aan de provincie om die het plan zal beoordelen. Na groenlicht van de provincie zal het stedenbouwkundig worden vastgesteld door het college van B&W.

Nadat het stedenbouwkundig plan definitief is vastgesteld vormt dit plan het uitgangspunt voor het op te stellen bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Na afronding hiervan zal voor de eerste fase van Tuindersweijde-Zuid een woningbouwplan worden ontwikkeld.

Het gehele gebied Tuindersweijde-Zuid biedt ruimte voor circa 335 woningen en zal fasegewijs worden ontwikkeld.